Deprecated: Korzystanie z wp_make_content_images_responsive uznawane jest za przestarzałe od wersji 5.5.0! Zamiast tego użyj wp_filter_content_tags(). in /home/bolgle/public_html/wp-includes/functions.php on line 5324

Zapraszam do współpracy!

Jestem Rzeczoznawcą Majątkowym posiadającym uprawnienia państwowe (nr uprawnień 4026)  wydane przez Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast.


Dokonuję wyceny nieruchomości dla osób fizycznych i prawnych, banków, przedsiębiorstw, urzędów gmin, miast, syndyków i innych jednostek organizacyjnych.

Jestem również Biegłym Sądowym do spraw szacowania nieruchomości i wyceny maszyn trwale związanych z gruntem oraz wyceny przedsiębiorstw.

Zapewniam rzetelność i terminowość wykonywanych usług!

Deprecated: Korzystanie z wp_make_content_images_responsive uznawane jest za przestarzałe od wersji 5.5.0! Zamiast tego użyj wp_filter_content_tags(). in /home/bolgle/public_html/wp-includes/functions.php on line 5324

Usługi

Biuro „Wycena” oferuje usługi w zakresie szacowania wartości nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych (mieszkalnych, komercyjnych, rolnych), oraz maszyn i urządzeń trwale związanych z gruntem. Przedmiotem wyceny jest prawo własności, prawo użytkowania wieczystego oraz inne prawa do nieruchomości, w tym ograniczone prawa rzeczowe i prawa zobowiązaniowe (spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, użytkowego oraz domu jednorodzinnego; użytkowanie, służebności gruntowe i osobiste, hipoteki, dzierżawa, najem, użyczenie, renty i dożywocia, i inne).

Biuro „Wycena” oferuje usługi w zakresie wyceny przedsiębiorstw oraz wydzielonych części przedsiębiorstw, wyceny dla celów sprawozdań finansowych w rozumieniu ustawy o rachunkowości / w tym między innymi wartość godziwą/:

  • określania wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjętych do używania nieodpłatnie lub w formie niepieniężnej,
  • aktualizacji wyceny środków trwałych wynikającej z ich trwałej utraty wartości, gdy nie można ustalić ich ceny sprzedaży netto,
    określania wartości nieruchomości jako środków trwałych w budowie, w tym wycenę niedokończonych prac budowlanych oraz przeprowadzanie inwentaryzacji i obmiaru wykonanych robót,
  • określania kosztu wytworzenia części składowych nieruchomości jako środka trwałego w przypadku, gdy nie można go ustalić w oparciu o koszt historyczny lub cenę sprzedaży netto,
  • okresowego określania wartości nieruchomości inwestycyjnych stanowiących lokatę kapitału, ze szczególnym uwzględnieniem nieruchomości stanowiących lokatę zakładów ubezpieczeń na życie lub innych podmiotów działających w podobnym sektorze,
  • określenia wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych spółki, przejętej przy połączeniu spółek metodą nabycia,
    określenia wartości aktywów biologicznych związanych z gruntem.

Dokonujemy wyceny nieruchomości dla osób fizycznych i prawnych, banków, przedsiębiorstw, urzędów gmin, miast i innych jednostek organizacyjnych.
Biuro „Wycena” oferuje również wykonanie analiz ekonomiczno-finansowych przedsiębiorstw, opracowania dotyczące efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych, biznes planów oraz weryfikacji techniczno-ekonomicznej biznes planów, analiz stanu prawnego nieruchomości, inwentaryzacji dla potrzeb oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali, analizy rynku nieruchomości,
wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości,
wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości.
opinie o wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych składników majątkowych przedsiębiorstw.

Deprecated: Korzystanie z wp_make_content_images_responsive uznawane jest za przestarzałe od wersji 5.5.0! Zamiast tego użyj wp_filter_content_tags(). in /home/bolgle/public_html/wp-includes/functions.php on line 5324

Referencje

Wybrane sporządzone opracowania dla przedsiębiorstw:

Sonia Draga Sp. z o.o.
Dybicar Fiat Serwis ASO
Magnesium Die Casting Production Spółka z o.o.,
„Montana” S.A. Katowice,
Spitzer GmbH Schoeninigen,
Agro Food S.A.,
Huta „Wanda” Siemianowice Śląskie,
Vox -Net Sp. z o.o.,
Amtsgericht Saarbrücken.
Aldec Adt Sp. z o.o. Katowice,
Gomat Sp. z o.o. Katowice,
Profum Sp. z o.o.Katowice,
Chiquita Sp. z o.o. Kraków,
V & S Luksusowa S.A. Zielona Góra,
Pegaz Sp. z o.o. Łódź,
PHU Womar-Alfa Katowice,
Sud-Pol s.c. Katowice,
Leksus Katowice,
Janex Chorzów,
Terminale Przeładunkowe Sławków- Medyka,
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "OFI" Dąbrowa Górnicza,
Orbis Grupa Hotelowa,
Gwarant Grupa Kapitałowa SA,
General Logistics Systems,
Honco Polska Sp z o.o.,
SLAG Recyckling Sp z o.o.,

Bolesław Głębowicz

Rzeczoznawca majątkowy z uprawnieniami państwowymi, członek zwyczajny Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych.